Editor-in-Chief:

Prof. Nina Atanassova

e-mail: ninaatanassova@yahoo.com

 

Deputy Editor-in-Chief:

Prof. Dimitar Kadiysky

e-mail: dkadiysky@yahoo.com

 

Managing Editor:

Assoc. Prof. Yordanka Gluhcheva

e-mail: ygluhcheva@hotmail.com

Editorial Board:

Prof. D. Angelov (Germany)

Prof. R. Alexandrova (Bulgaria)

Prof. O. Azmy (Egypt)

Prof. B. Bilinska (Poland)

Prof. A. Buzhilova (Russia)

Assoc. Prof. A. Comsa (Romania)

Assoc. Prof. N. Davceva (North Macedonia)

Prof. M. Davidoff (Germany)

Prof. M. Dimitrova (Bulgaria)

Prof. M. Fini (Italy)

Prof. M. Gantcheva (Bulgaria)

Prof. V. Georgiev (USA)

Prof. E. Godina (Russia)

Assoc. Prof. M. Kakabadze (Georgia)

Acad. V. Kolchitsky (Belarus)

Prof. D. Kordzaya (Georgia)

Prof. N. Lazarov (Bulgaria)

Prof. Ts. Marinova (Bulgaria)

Prof. R. Middendorff (Germany)

Prof. M. Murovska (Latvia)

Acad. W. Ovtscharoff (Bulgaria)

Prof. Sv. Petrova (Bulgaria)

Assoc. Prof. M. Quartu (Italy)

Prof. G. Rancic (Serbia)

Prof. S. Sivkov (Bulgaria)

Assoc. Prof. R. Stoev (Bulgaria)

Assoc. Prof. K. Teerds (Netherlands)

Prof. A. Vodenicharov (Bulgaria)